Algemene Voorwaarden van Bello Mano Nagelsalon


 

 

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop Bello Mano Nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

 

2. Inspanningen nagelstudio

 

Bello Mano Nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bello Mano Nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 

 

3. Afspraken

 

Een gemaakte afspraak in de salon, via mail, telefoon of Whats App is bindend, er wordt dan tijd voor de cliënt gereserveerd.

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelsalon melden via telefoon of Whats app. Niet via SMS of e-Mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bello Mano Nagelsalon 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Bello Mano Nagelsalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

Indien de client meer dan 15 minuten te laat is kan Bello Mano Nagelsalon de afspraak annuleren en wordt 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekend.

 

Bello Mano Nagelsalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, bijvoorbeeld ziekte, sterfgeval, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

 

 

 

4. Betaling

 

Bello Mano Nagelsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Bello Mano Nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via betaalverzoek te voldoen. Uitsluitend na overleg met Bello Mano Nagelsalon is betaling op een later tijdstip mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de behandeling.

 

                                                                                               

 

5. Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet Bello Mano Nagelsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Bello Mano Nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Bello Mano Nagelsalon bewaard de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart in de salon. Bello Mano Nagelsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bello Mano Nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 

 

6. Geheimhouding

 

Bello Mano Nagelsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bello Mano Nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 

7. Aansprakelijkheid

 

Bello Mano Nagelsalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bello Mano Nagelsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Bello Mano Nagelsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

 

 

8. Garantie

 

Bello Mano Nagelsalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 

 • De cliënt de kunstnagels of wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere salon..
 • De (nagel) cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. 
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt de wimperextensions opzettelijk heeft uitgetrokken
 • De cliënt andere producten dan de door Bello Mano Nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels, wimperextensions of wenkbrauwen
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, wimperextensions of wenkbrauwen zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De verlenging van de nagels 100% of meer is. (bv stiletto's) 

 

 

 

9. Beschadiging & diefstal

 

Bello Mano Nagelsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

10. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bello Mano Nagelsalon. Bello Mano Nagelsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bello Mano Nagelsalon de schade herstellen of indien nodig, de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bello Mano Nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 

 

11. Nail art

 

Indien Bello Mano Nagelsalon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Bello Mano Nagelsalon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Bello Mano Nagelsalon. Bello Mano Nagelsalon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

 

 

12. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bello Mano Nagelsalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 

 

13. Huisregels

 

 • Kinderen zijn niet toegestaan in de salon i.v.m  schade die kan worden aangebracht en tijd die voor een cliënt wordt gereserveerd.
 • Roken is in de salon niet toegestaan.
 • Alle behandelingen in de salon worden uitgevoerd bij personen van 16 jaar en ouder.
 • Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar Bello Mano Nagelsalon.

 

14.Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Bello Mano Nagelsalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede

 

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.